Nâng cấp số giấy phép tối đa (nâng cấp 1 máy tính = $27,79)

Nếu bạn đã mua giấy phép cho 1 máy tính, bạn có thể đăng ký giấy phép trên tối đa một máy tính.
Nếu vượt quá số lượng giấy phép tối đa, giấy phép có thể bị chặn và người dùng sẽ không được hoàn tiền.
Để sử dụng Bandicam trên một máy tính khác, bạn phải gỡ cài đặt Bandicam đã đăng ký hoặc nâng cấp số giấy phép tối đa.


Nhập thông tin giấy phép của bạn