เพิ่มจำนวนสิทธิ์การใช้งานสูงสุด (เพิ่ม PC 1 เครื่อง = $27.79)

หากคุณซื้อสิทธิ์การใช้งาน PC 1 เครื่องมา คุณจะสามารถลงทะเบียนสิทธิ์การใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ไม่เกิน 1 เครื่อง
หากเกินจำนวนสิทธิ์การใช้งานสูงสุดแล้ว สิทธิ์การใช้งานอาจถูกบล็อกและผู้ใช้จะไม่ได้รับเงินคืน
ในการใช้ Bandicam ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณต้องถอนการติดตั้ง Bandicam ที่ลงทะเบียนไป หรือเพิ่มจำนวนสิทธิ์การใช้งานสูงสุด


ใส่ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานของคุณ