Thông Tin Thanh Toán ()

Nhập chính xác địa chỉ email của quý vị, rồi bấm nút 'Tiếp tục' (Tiếp Tục).Các Điều khoản và Điều kiện

  1. Kiểm tra loại giấy phép (Cá nhân/Doanh nghiệp, Hàng năm/Trọn đời) và giá, và tiến hành mua.
  2. Giấy phép Cá nhân dành cho những cá nhân muốn sử dụng phần mềm cho các mục đích phi thương mại.
  3. Trước khi mua, quý vị nên kiểm tra xem có vấn đề gì không bằng cách sử dụng bản dùng thử miễn phí.
  4. Quý vị được phép hoàn tiền trong vòng 14 ngày nếu như số seri chưa được đăng ký.
  5. Khi bạn đã đăng ký giấy phép, bạn không thể được hoàn lại tiền hoặc thay đổi địa chỉ email được liên kết với giấy phép.